[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
พยากรณ์อากาศ
 

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

เจ้าของผลงาน : นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
ศุกร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 2325    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 84 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

                                                          บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน บริบทและสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning ) โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  3) เพื่อศึกษาทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning ) โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  
          การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 51 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  487  คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 217 คนได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แล้วสุ่มอย่างง่ายอีกครั้งด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning )   แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีค่าความเชื่อมั่น .99  แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน มีค่าความเชื่อ .94  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะในการเรียนรู้ มีค่าความเชื่อมั่น .95 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่น .93และแบบสอบถามเพื่อ การประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียน  มีค่าความเชื่อมั่น .93 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าเฉลี่ยร้อยละ วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสถิติการบรรยาย

            สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน บริบท สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning )โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ครูผู้สอนต้องการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning)
2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning)   โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย  1) ด้านการบริหาร (Management : M)  2) ด้านกลยุทธ์ (Strategy Management : S)  3) ด้านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning  Community : PLC)  4) ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning)  5) ด้านการประเมินผล (Evaluation : E) และ 6) ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction : S)  โดยผลการตรวจสอบความเหมาะสมและนำไปใช้ได้ของรูปแบบการบริหารโรงเรียน  และองค์ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสมและนำไปใช้ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด
3. การทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active  Learning) โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก   โดยรวมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้นเรียน     ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าปีการศึกษา 2558  อยู่ระหว่าง  3.32 – 7.66  นักเรียนมีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก ทั้งด้านการวางแผนการเรียนรู้   ด้านการเลือกกระบวนการเรียนรู้    ด้านการพัฒนาทักษะการคิด   การแสวงหาแหล่งเรียนรู้  และด้านการประเมินผล  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งด้านการบริหาร ด้านการกำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้านการประเมินผล และด้านความพึงพอใจ
4. การประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  พบว่า โดยรวมรูปแบบการบริหารโรงเรียน  มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนรู้ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 17/ก.พ./2564
      การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 17/ก.พ./2564
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การสร้างความรู้และความใฝ่เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 26/ส.ค./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ(Active Learning) ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ KWL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4/ก.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองวิชาเคมีโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการนำตนเอง และความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 18/มี.ค./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ sangkhomtk@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
website : tkschool.org ---- e-mail : tkschool@gmail.com --- โทร.043754311(ธุรการ) , 043754310
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5