[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
พยากรณ์อากาศ
 

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

เจ้าของผลงาน : ทศพร ภูผาธรรม
ศุกร์ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เข้าชม : 1764    จำนวนการดาวน์โหลด : 377 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 55 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม
ผู้วิจัย     ทศพร  ภูผาธรรม
สถานที่ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ปีที่วิจัย   2559

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 2)  สร้างรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม           3)  ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม และ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม  การวิจัยแบ่งออกเป็น  4 ระยะ  คือ  ระยะที่  1  การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 49 คน  ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม  ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน  5 คน  ระยะที่  3  การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม  ผู้ให้ข้อมูลโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งสิ้น  83  คน ระยะที่  4  การศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม  กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan)  จำนวน 414 คน  สถิติที่ใช้  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม
   1.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารผลการดำเนินงานและผลการประเมินการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
      1.1.1 ผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 พบว่า ทั้ง ม.3 และ ม. 6 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์เกือบทั้งหมด รายวิชาที่ต่ำที่สุดคือ คณิตศาสตร์ทั้ง 2 ระดับ รายวิชาที่สูงสุดคือ สุขศึกษาทั้ง 2 ระดับ      1.1.2 ผลศึกษาผลการประเมินการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายนอกรอบที่ 3  พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี
  1.2 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า สภาพปัจจุบันในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.68) และสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.24) การวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมมีความต้องการจำเป็น (PNImodified = 0.59) 
  2. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม  ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การใช้ผลการประเมินเป็นฐานการพัฒนา 2) การสนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงาน 3) แนวทางการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4) เป้าหมายความสำเร็จ
  3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม
  3.1 ผลการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.26)
  3.2 ผลการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคมด้านคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.15)
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.08)

 

 

 

 ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนรู้ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 17/ก.พ./2564
      การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 17/ก.พ./2564
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การสร้างความรู้และความใฝ่เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 26/ส.ค./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ(Active Learning) ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ KWL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4/ก.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองวิชาเคมีโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการนำตนเอง และความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 18/มี.ค./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ sangkhomtk@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
website : tkschool.org ---- e-mail : tkschool@gmail.com --- โทร.043754311(ธุรการ) , 043754310
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5