[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 15 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
พยากรณ์อากาศ
 

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ(Active Learning) ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ KWL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางศิราณี วาลมูลตรี
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 1911    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  เรื่อง สารละลายกรด-เบส  และ พลังงานความร้อน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Active Learning) ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ KWL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม  เรื่อง สารละลาย     กรด-เบส  และพลังงานความร้อน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Active Learning) ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ KWL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม  เรื่อง สารละลายกรด-เบส  และพลังงานความร้อน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Active Learning) ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ KWL
          การดำเนินการวิจัยมี 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ (Analysis) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development) การดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 2)พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  แผนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะที่ 3 การนำไปใช้ (Implementation) โดยการนำรูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะเวลาในการทดลอง 9 สัปดาห์ 27 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 2) ชุดกิจกรรมเรื่อง สารละลายกรด-เบส  และ พลังงานความร้อน  จำนวน 9 เล่ม 3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง สารละลายกรด-เบส  และ พลังงานความร้อน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Active Learning) ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ KWL 4) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ 5) แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 6) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง สารละลายกรด-เบส  และ พลังงานความร้อน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Active Learning) ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ KWL สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test (Dependent Sample) ระยะที่ 4 การประเมิน (Evaluation) การดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 1) การประเมินระหว่างการใช้ชุดกิจกรรม  2) การประเมินหลังการใช้ชุดกิจกรรม

           ผลการวิจัยพบว่า
          1. จากการสำรวจสภาพปัญหาและผลการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  พบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความต้องการพัฒนาทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
           2. ชุดกิจกรรม เรื่อง สารละลายกรด-เบส  และ พลังงานความร้อน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ(Active Learning) ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ KWL  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.26/ 80.77
           3. การทดลองใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง สารละลายกรด-เบส  และ พลังงานความร้อน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ(Active Learning) ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ KWL ที่พัฒนาขึ้นพบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
           4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ(Active Learning) ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ KWL โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนรู้ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 17/ก.พ./2564
      การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 17/ก.พ./2564
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การสร้างความรู้และความใฝ่เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 26/ส.ค./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ(Active Learning) ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ KWL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4/ก.ค./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ sangkhomtk@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
website : tkschool.org ---- e-mail : tkschoolpaomk@gmail.com --- โทร.043754311(ธุรการ) , 043754310
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5