[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 15 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
พยากรณ์อากาศ
 

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การสร้างความรู้และความใฝ่เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางศิราณี วาลมูลตรี ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 1561    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การสร้างความรู้
            และความใฝ่เรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ผู้วิจัย    นางศิราณี  วาลมูลตรี  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
            สถานศึกษา โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  ตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย
            จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
            ปีที่พิมพ์  2561

                                                                           บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  การสร้างความรู้  และความใฝ่เรียนรู้  ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2561  จำนวน  2 ห้อง  รวม 65 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 จำนวน  32 คน  เป็นกลุ่มทดลอง  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จำนวน 33 คนเป็นกลุ่มควบคุม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถามครูเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  2) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) แบบประเมินความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  5)  แบบวัดการสร้างความรู้  6) แบบวัดความใฝ่เรียนรู้  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test for Independent Samples และ Two-Way ANOVA Repeated Measures
ผลการวิจัยพบว่า
  1. สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  อยู่ในระดับมาก  มี 3 ประเด็นคือ ด้านความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  ด้านการสร้างความรู้               และความใฝ่เรียนรู้
   2. รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  การสร้างความรู้  และความใฝ่เรียนรู้  ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  มีชื่อว่า “RIKE  Model” มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  1) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานการเรียนรู้  2) วัตถุประสงค์  3) ขั้นตอนการสอน  4) การวัดและประเมินผล 5) ระบบสังคม โดยมีขั้นตอนในการสอนประกอบด้วย     1) ขั้นเตรียมความพร้อมและสร้างความสนใจ  2) ขั้นแสวงหาสารสนเทศ  3) ขั้นสร้างความรู้  4) ขั้นประเมินผล ผลการประเมินความเหมาะสมพบว่ามีความเหมาะสมระดับมากที่สุดมีความสอดคล้องกันทุกขั้นตอน และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์พบว่า 1)  ความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการกำหนดปัญหา  ตั้งสมมติฐาน  และระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านการสรุปผลมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด  2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนมีพัฒนาการด้านการสร้างความรู้  และความใฝ่เรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนรู้ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 17/ก.พ./2564
      การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 17/ก.พ./2564
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การสร้างความรู้และความใฝ่เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 26/ส.ค./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ(Active Learning) ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ KWL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4/ก.ค./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ sangkhomtk@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
website : tkschool.org ---- e-mail : tkschoolpaomk@gmail.com --- โทร.043754311(ธุรการ) , 043754310
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5