[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 15 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
พยากรณ์อากาศ
 

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

เจ้าของผลงาน : นายทศพร ภูผาธรรม
พุธ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
เข้าชม : 563    จำนวนการดาวน์โหลด : 96 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 8 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมหาสารคามให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  โดยนำหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของเคมมิส และแม็กแท็กการ์ท ตามขั้นตอน PAOR เป็นรูปแบบในการดำเนินการพัฒนา  มี 4 ขั้นตอน  คือ ขั้นวางแผน (Planning)  ขั้นปฏิบัติ (Action) ขั้นสังเกต (Observation) และขั้นสะท้อนผล (Reflection) กลยุทธ์  ที่ใช้ใน
การพัฒนา คือ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การให้คำแนะนำแบบพี่เลี้ยง  และการนิเทศการสอน กลุ่ม
ผู้ร่วมวิจัย จำนวน 9 คน ประกอบด้วย ผู้วิจัยในฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน  8  คน  กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา  ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ปีการศึกษา 2561  จำนวน 19  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  20  ข้อ  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2  ฉบับ แบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน  1  ฉบับ และแบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ จำนวน 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation)  แล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive  Analysis)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย  พบว่า 
  1.  สภาพปัจจุบัน ปัญหา ก่อนดำเนินการพัฒนา พบว่า  ครูผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจ และหลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  ขาดที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการออกแบบ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์           ทำให้เกิดปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้
  2.  การดำเนินการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จำนวน  2  วงรอบ โดยใช้กลยุทธ์               การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้                  และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  แล้วจัดกิจกรรมการให้คำแนะนำแบบพี่เลี้ยง เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  จากนั้นดำเนินการนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ จนการดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ 
     3.  ผลการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  ปรากฏดังนี้ 
   3.1  ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น โดยมีคะแนนหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าร้อยละ 70 ทุกคน  มีคะแนนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ  7.11  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 71.43  และมีคะแนนหลังการอบรมเฉลี่ยเท่ากับ  17.05  คะแนน             คิดเป็นร้อยละ  85.26 
   3.2  ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และลงมือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้             ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ โดยมี ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
   3.3  ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  โดยมีผลการประเมินคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนรู้ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 17/ก.พ./2564
      การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 17/ก.พ./2564
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การสร้างความรู้และความใฝ่เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 26/ส.ค./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ(Active Learning) ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ KWL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4/ก.ค./2562ความคิดเห็นที่ 1 พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13:16:24
  ข้อความ :

     เป็นผลงานที่มีคุณภาพ ชื่อเรื่อง/เนื้อหา ตรงกับความต้องการและจำเป็นในหน่วยงานทางการศึกษา และทันสมัยกับองค์กรอื่น ๆ ได้ด้วย


โดย : นางฉวีวรรณ เหล่าเรือง    ไอพี : 1.47.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ sangkhomtk@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
website : tkschool.org ---- e-mail : tkschoolpaomk@gmail.com --- โทร.043754311(ธุรการ) , 043754310
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5