[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 15 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
พยากรณ์อากาศ
 

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนรู้ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

เจ้าของผลงาน : นายทศพร ภูผาธรรม
พุธ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
เข้าชม : 794    จำนวนการดาวน์โหลด : 94 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการนิเทศภายใน  โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนรู้  2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนิเทศภายใน และสมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนรู้  3) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน  โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)  เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนรู้  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายใน  โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่การเรียนรู้วิชาชีพ  (PLC)  เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนรู้  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1  การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการนิเทศภายใน  โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เพื่อยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด ระยะที่  2  ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนิเทศภายใน และสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่าง  คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยการเจาะจงจากครูผู้สอน จำนวน  30 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา  และรองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน จาก 5 โรงเรียน ระยะที่  3 เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน  โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ  กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7  คน             ระยะที่  4  ประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายใน  โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ  (PLC)  เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนรู้  กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  ครูผู้สอนโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนรู้  จำนวน 10  คน  และนักเรียน  จำนวน  90 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม แบบประเมินรูปแบบ   การนิเทศ/คู่มือการใช้  แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้รับการประเมิน                   แบบประเมินความสามารถในการใช้รูปแบบการนิเทศภายใน SCSPS MODEL สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
  1.  ผลจากการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดสรุปได้ว่า  การนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 3  องค์ประกอบ  ได้แก่ วางแผนการนิเทศ  การดำเนินการนิเทศ  และการประเมินผลการนิเทศ  รวม 38  ตัวชี้วัด สมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย 5  องค์ประกอบ  ได้แก่  การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย  การใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  รวม 54  ตัวชี้วัด  และกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  วิสัยทัศน์ร่วม  ทีมร่วมแรงร่วมใจ ภาวะผู้นำร่วมการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ  และโครงสร้างสนับสนุนชุมชน 
   2. สภาพปัจจุบันของการนิเทศภายใน  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.90  และสภาพที่พึงประสงค์ของการนิเทศภายใน  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.98  ส่วนสภาพปัจจุบันของสมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนรู้  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.01  และมีสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก               มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.08 
  3. การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน  โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)  เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  ภายใต้รูปแบบ  SCSPS MODEL ประกอบด้วย  หลักการ  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
กระบวนการนิเทศภายใน  เนื้อหาการนิเทศภายใน  ระบบสังคม  และเงื่อนไขการนำรูปแบบการนิเทศภายในไปใช้   ซึ่งมีผลการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในระดับมาก  และรูปแบบการนิเทศภายใน  SCSPS MODEL เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนรู้  มีความเหมาะสม              ความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
   4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายใน SCSPS MODEL เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
พบว่า  ผู้เข้าร่วมการพัฒนามีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับดี  และมีความสามารถในการใช้รูปแบบการนิเทศภายใน  SCSPS  MODEL  โดยรวมอยู่ในระดับดี

 

 

 

Title:  Development of an Internal Supervision Model by Using the Professional
  Learning Community Process (PLC) to Develop the Teacher’s Competency
on Organizing for Learning, under Mahasarakham Provincial Administrative   
    Organization
Researcher: Thotsaporn Phuphatham
Educational Institution: Khok Ko Phitthayakhom School, Muang District, Mahasarakham
     Province, under Mahasarakham Provincial Administrative   
    Organization
Year:  2018
Abstract

  The research aimed to: 1) study the components and indicators of internal supervision by using the Professional Learning Community process (PLC) to develop the teacher’s competency on organizing for learning; 2) study the present state and the desired state of internal supervision and the teacher’s competency on organizing for learning; 3) develop a model of internal supervision by using the Professional Learning Community process (PLC) to develop the teacher’s competency on organizing for learning, under Mahasarakham Provincial Administrative Organization; 4) evaluate the use of the model of internal supervision by using the Professional Learning Community process (PLC) to develop the teacher’s competency on organizing for learning, under Mahasarakham Provincial Administrative Organization. The research was divided into 4 phases. Phase 1 dealt with the study of the components and indicators of internal supervision by using the concept of Professional Learning Community process (PLC) to develop the teacher’s competency on organizing for learning. A group of 5 experts confirmed the propriety of the components and indicators. Phase 2 dealt with the study of the present state and the desired state of internal supervision and the teacher’s competency on organizing for learning. The sample consisted of 30 teachers of Khok Ko Phitthayakhom School under Mahasarakham Provincial Administrative Organization, obtained through purposive sampling. Ten school directors and deputy directors from 5 schools were informants. Phase 3 dealt with development of the internal supervision model by using the Professional Learning Community process (PLC) to develop the teacher’s competency on organizing for learning. The informants were 7 certified experts. Phase 4 dealt with evaluation of the use of the internal supervision model by using the Professional Learning Community process (PLC) to develop the teacher’s competency on organizing for learning. The target group comprised 10 teachers of Khok Ko Phitthayakhom School who voluntarily participated in the project to develop the teacher’s competency on organizing for learning, and 90 students. The research instruments consisted of a questionnaire, an evaluation form for the supervision model/ a handbook, an evaluation form for the teacher’s competency on organizing for learning, and an evaluation form for the ability to use the SCSPS internal supervision model. The statistics employed were the mean and standard deviation.
The results were as follows:
  1.  The study of the components and indicators revealed that internal supervision had 3 components: planning supervision, performing supervision and evaluating supervision, having 38 indicators altogether. The teacher’s competency on organizing for learning comprised 5 components: integration of the content in the learning strand, designing organizing for learning to suit the age of the learner, using various teaching models and techniques, development of media and innovation, and learning achievement measurement and evaluation, having 54 indicators altogether. And the Professional Learning Community process had 5 components: shared visions, collaboration and teamwork, shared leadership, learning and professional development, and community supporting structure. 
2. The present state of internal supervision, on the whole, was in the moderate level, having the mean of 2.90; and the desired state of internal supervision, on the whole, was in the high level, having the mean of 3.98. Meanwhile, the present state of the teacher’s competency on organizing for learning, on the whole, was in the moderate level, having the mean of 3.01; and the desired state, on the whole, was in the high level, having the mean of 4.08.
  3. The development of the internal supervision model by using the Professional Learning Community process (PLC) to develop the teacher’s competency on organizing for learning in educational institutions under Mahasarakham Provincial Administrative Organization, using the SCSPS MODEL, was composed of principles, objectives, the internal supervision process, the content of internal supervision, the social system, and the condition for using the model of internal supervision. The model’s quality was examined and rated by the experts as high, and the SCSPS MODEL of internal supervision to develop the teacher’s competency on organizing for learning had the propriety, feasibility and utility, on the whole, in the highest level in all aspects.
   4. The evaluation of the SCSPS MODEL of internal supervision to develop the teacher’s competency on organizing for learning in educational institutions under Mahasarakham Provincial Administrative Organization revealed that the participants had their competency on organizing for learning, on the whole, in the good level, and their ability of using the SCSPS MODEL of internal supervision, on the whole, was in the good level.ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนรู้ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 17/ก.พ./2564
      การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 17/ก.พ./2564
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การสร้างความรู้และความใฝ่เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 26/ส.ค./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ(Active Learning) ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ KWL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4/ก.ค./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ sangkhomtk@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
website : tkschool.org ---- e-mail : tkschoolpaomk@gmail.com --- โทร.043754311(ธุรการ) , 043754310
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5