[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
พยากรณ์อากาศ
 

 
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองวิชาเคมีโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการนำตนเอง และความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( อ่าน : 116 / ดาวน์โหลด : 33 ) เจ้าของ นางสาวจีรนันท์ จันทยุทธ
18/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา FullText
2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องสารชีวโมเลกุล เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 99 / ดาวน์โหลด : 17 ) เจ้าของ นางสาวจีรนันท์ จันทยุทธ
18/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา FullText
3 การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ( อ่าน : 330 / ดาวน์โหลด : 20 ) เจ้าของ นายทศพร ภูผาธรรม
15/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา FullText
4 รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ( อ่าน : 580 / ดาวน์โหลด : 25 ) เจ้าของ ทศพร ภูผาธรรม
15/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา FullText
5 รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ( อ่าน : 793 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
24/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ วางแผนพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ( อ่าน : 713 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
24/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปบนระบบห้องเรียน อัจฉริยะออนไลน์ (Google Classroom) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ( อ่าน : 550 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางศุจีนันนท์ บุตราช ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
14/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับ การจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ( อ่าน : 611 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางศุจีนันนท์ บุตราช ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
14/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทำงาน สร้างสรรค์งาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project- Based Learning: PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปี( อ่าน : 490 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางยุพาวดี น้อยวังคลัง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สั
6/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานการพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่าชีวิต รู้สิทธิผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) วิชา การคุ้มครองผู้บริโภค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ( อ่าน : 645 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางยุพาวดี น้อยวังคลัง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
6/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 ชื่อวิจัย การพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย โดยใช้ ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองร่วมกับ เทคนิคการเรียนรู้ แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 974 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอภิสรา นนตะบุตร
6/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย เพื่อส่งเสริมการแต่งบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 723 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอภิสรา นนตะบุตร
6/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย เพื่อส่งเสริมการแต่งบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 138 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอภิสรา นนตะบุตร
6/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย เพื่อส่งเสริมการแต่งบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 128 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอภิสรา นนตะบุตร
6/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 506 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอภิสรา นนตะบุตร
3/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ KWL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 486 / ดาวน์โหลด : 118 ) เจ้าของ นางศิราณี วาลมูลตรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
23/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องสารชีวโมเลกุล เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย ( อ่าน : 429 / ดาวน์โหลด : 81 ) เจ้าของ นางสาวจีรนันท์ จันทยุทธ
16/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
18 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองวิชาเคมีที่เน้นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Self-directed Learning Model in Chemistry Learning Process by Learning Resource fo ( อ่าน : 448 / ดาวน์โหลด : 60 ) เจ้าของ นางสาวจีรนันท์ จันทยุทธ
16/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
19 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ ประกอบการใช้ชุดการเรียน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 522 / ดาวน์โหลด : 226 ) เจ้าของ นางปาลิดา กุลภัทรเมธา
2/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
20 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ( อ่าน : 546 / ดาวน์โหลด : 96 ) เจ้าของ นางปาลิดา กุลภัทรเมธา
28/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
website : tkschool.org ---- e-mail : tkschool@gmail.com --- โทร.043754311(ธุรการ) , 043754310
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5