[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
พยากรณ์อากาศ
 

 
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ( อ่าน : 594 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
24/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ วางแผนพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ( อ่าน : 567 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
24/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปบนระบบห้องเรียน อัจฉริยะออนไลน์ (Google Classroom) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ( อ่าน : 433 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางศุจีนันนท์ บุตราช ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
14/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับ การจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ( อ่าน : 391 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางศุจีนันนท์ บุตราช ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
14/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทำงาน สร้างสรรค์งาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project- Based Learning: PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปี( อ่าน : 313 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางยุพาวดี น้อยวังคลัง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สั
6/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 รายงานการพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่าชีวิต รู้สิทธิผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) วิชา การคุ้มครองผู้บริโภค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ( อ่าน : 391 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางยุพาวดี น้อยวังคลัง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
6/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 ชื่อวิจัย การพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย โดยใช้ ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองร่วมกับ เทคนิคการเรียนรู้ แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 833 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอภิสรา นนตะบุตร
6/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย เพื่อส่งเสริมการแต่งบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 648 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอภิสรา นนตะบุตร
6/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย เพื่อส่งเสริมการแต่งบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 82 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอภิสรา นนตะบุตร
6/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย เพื่อส่งเสริมการแต่งบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 77 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอภิสรา นนตะบุตร
6/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 433 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอภิสรา นนตะบุตร
3/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ KWL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 339 / ดาวน์โหลด : 69 ) เจ้าของ นางศิราณี วาลมูลตรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
23/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องสารชีวโมเลกุล เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย ( อ่าน : 308 / ดาวน์โหลด : 55 ) เจ้าของ นางสาวจีรนันท์ จันทยุทธ
16/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
14 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองวิชาเคมีที่เน้นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Self-directed Learning Model in Chemistry Learning Process by Learning Resource fo ( อ่าน : 321 / ดาวน์โหลด : 41 ) เจ้าของ นางสาวจีรนันท์ จันทยุทธ
16/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
15 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 310 / ดาวน์โหลด : 43 ) เจ้าของ นางศิราณี วาลมูลตรี
16/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
16 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ ประกอบการใช้ชุดการเรียน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 372 / ดาวน์โหลด : 175 ) เจ้าของ นางปาลิดา กุลภัทรเมธา
2/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
17 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ( อ่าน : 397 / ดาวน์โหลด : 75 ) เจ้าของ นางปาลิดา กุลภัทรเมธา
28/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
website : tkschool.org ---- e-mail : tkschool@gmail.com --- โทร.043754311(ธุรการ) , 043754310
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5