[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
พยากรณ์อากาศ
 

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย เพื่อส่งเสริมการแต่งบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางอภิสรา นนตะบุตร
จันทร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 648    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 47 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย เพื่อส่งเสริมการแต่งบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ตามเกณฑ์  80/802)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย เพื่อส่งเสริมการแต่งบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยเพื่อส่งเสริมการแต่งบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และ4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยเพื่อส่งเสริมการแต่งบทร้อยกรองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคามภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา2560จำนวน  31คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองจำนวน 3  ชุดชุดที่  1  ลำนำกาพย์ยานี  ชุดที่  2 ร้อยวจีคำกลอน  และชุดที่  3  คำสอนโคลงสี่สุภาพ  2)  แผนการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย  จำนวน  24 แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  เป็นแบบปรนัย  40  ข้อ  และอัตนัย  5  ข้อ  และ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  จำนวน  20  ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย  เพื่อส่งเสริมการแต่งบทร้อยกรองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.83/83.10
            2.ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย  เพื่อส่งเสริมการแต่งบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เท่ากับ  0.7152
3. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยเพื่อส่งเสริม
การแต่งบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  หลังเรียน  มีร้อยละความก้าวหน้า 42.46
4. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยเพื่อส่งเสริม
การแต่งบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 24/ส.ค./2561
      การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ วางแผนพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 24/ส.ค./2561
      การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปบนระบบห้องเรียน อัจฉริยะออนไลน์ (Google Classroom) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 14/ส.ค./2561
      การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับ การจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 14/ส.ค./2561
      รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทำงาน สร้างสรรค์งาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project- Based Learning: PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปี 6/ส.ค./2561


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
website : tkschool.org ---- e-mail : tkschool@gmail.com --- โทร.043754311(ธุรการ) , 043754310
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5