[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
พยากรณ์อากาศ
 

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ชื่อวิจัย การพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย โดยใช้ ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองร่วมกับ เทคนิคการเรียนรู้ แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางอภิสรา นนตะบุตร
จันทร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 1001    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 50 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมาย1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาและ
ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ Active Learningเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ Active Learningเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 3.1) เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ Active Learningเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามเกณฑ์80/80
3.2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ Active Learningเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 33.3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณระหว่างก่อนและหลังเรียนและ
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ Active Learningเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 34  คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ Active Learningเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จำนวน10 แผน, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.30 ถึง0.73 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.89และแบบวัดความพึงพอใจมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.87 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.78 สถิติที่ใช้คือร้อยละค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที t-test(Dependent Samples)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา  และความต้องการในการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนและครูผู้สอน พบว่า สภาพปัจจุบันผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีวิจารญาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.16, S.D. = 0.60)  สอดคล้องกับความคิดเห็นของครูที่มีความคิดเห็นว่า กระบวนการเรียนรู้ครูยังไม่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหาให้รู้จักวิธีแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองส่วนผลการวิเคราะห์ความต้องการการจัดการเรียนการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณพบว่า นักเรียนมีความต้องการอยู่ในระดับมาก  ( = 4.20,  S.D. = 0.66)  สอดคล้องกับความต้องการของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอ่าน ว่าการอ่านเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้  และการพัฒนาทางสติปัญญาของคนในสังคม  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา  ความรู้  ความสามารถ  พฤติกรรม  และค่านิยมต่าง ๆ  รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต  พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์
2.  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ Active Learningเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยการนำรูปแบบไปใช้ในการเรียนการสอน คือ (1) ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (process of knowledge)ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ Active Learningมี 5 ขั้นได้แก่ 1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน2) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม3) ขั้นให้ความรู้และทักษะพื้นฐาน  4) ขั้นแลกเปลี่ยนขั้นวิเคราะห์ 5) ขั้นทบทวนและนำหลักการไปประยุกต์ใช้ 
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ Active Learningเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3มีดังนี้
               3.1) ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.25/81.25 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว้
    3.2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ Active Learningเท่ากับ  0.6820 หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  68.20
                3.3) ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ Active Learningเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ Active Learning
เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
 
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองวิชาเคมีโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการนำตนเอง และความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 18/มี.ค./2562
      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องสารชีวโมเลกุล เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 18/มี.ค./2562
      การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 15/ก.พ./2562
      รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 15/ก.พ./2562
      รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 24/ส.ค./2561


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
website : tkschool.org ---- e-mail : tkschool@gmail.com --- โทร.043754311(ธุรการ) , 043754310
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5