[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
พยากรณ์อากาศ
 

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทำงาน สร้างสรรค์งาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project- Based Learning: PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปี

เจ้าของผลงาน : นางยุพาวดี น้อยวังคลัง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สั
จันทร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 505    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 14 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทำงาน การสร้างสรรค์งาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning  PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) เพื่อออกแบบ สร้าง และประเมินหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น  3) เพื่อทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทำงาน การสร้างสรรค์งาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning  PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาประเด็น ดังนี้  3.1) หาค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  3.2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนหลังเรียน  3.3) ศึกษาระดับคุณภาพทักษะปฏิบัติการทำงาน การสร้างสรรค์งาน  4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทำงาน การสร้างสรรค์งาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning  PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ที่เรียนวิชา การผลิตดอกไม้จันทน์  รหัสวิชา ง20223  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 25 คน โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ได้มาแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐาน  ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  หลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน PBL  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ 20 คะแนน แบบประเมินหลักสูตรท้องถิ่น  แบบประเมินทักษะปฏิบัติและประเมินผลงาน  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า  1) ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทำงาน การสร้างสรรค์งาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning  PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก  2) คุณภาพของหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าหลักสูตรท้องถิ่นมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  3) ผลการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทำงาน การสร้างสรรค์งาน การจัดการเรียนรู้โดย ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning  PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาประเด็น ดังนี้  3.1) หลักสูตรท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ 83.25/82.15 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80  3.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  3.3) ทักษะปฏิบัติการทำงาน การสร้างสรรค์งาน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  4) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทำงาน การสร้างสรรค์งาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning  PBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจในระดับมาก

 
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองวิชาเคมีโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการนำตนเอง และความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 18/มี.ค./2562
      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องสารชีวโมเลกุล เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 18/มี.ค./2562
      การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 15/ก.พ./2562
      รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 15/ก.พ./2562
      รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 24/ส.ค./2561


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
website : tkschool.org ---- e-mail : tkschool@gmail.com --- โทร.043754311(ธุรการ) , 043754310
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5