[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
พยากรณ์อากาศ
 

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องสารชีวโมเลกุล เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นางสาวจีรนันท์ จันทยุทธ
จันทร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 1368    จำนวนการดาวน์โหลด : 497 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง    การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้น  เรื่องสารชีวโมเลกุล
                           เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย  นางสาวจีรนันท์  จันทยุทธ
ปีที่พิมพ์  2560

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ที่กระตุ้นให้นักเรียนใช้กรอบความคิดที่มีอยู่ก่อนแล้วมาจัดระเบียบสิ่งเร้าใหม่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถูกต้อง  อย่างมีประสิทธิภาพการวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ  1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  เรื่องสารชีวโมเลกุล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น เรื่องสารชีวโมเลกุล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การคิดวิเคราะห์  เรื่องสารชีวโมเลกุล   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  เรื่องสารชีวโมเลกุล  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  จำนวน  33  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  จำนวน 7  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ  ค่าอำนาจจำแนก (B)  ตั้งแต่  0.25 - 0.78  ค่าความยาก (P) ตั้งแต่  0.23 - 0.77  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.82 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์  แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ  มีค่าความยาก (P) ตั้งแต่  0.34 - 0.79 ค่าอำนาจจำแนก (r)  ตั้งแต่ 0.22 - 0.59  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.85 และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  จำนวน  15  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก (t) รายข้อ ตั้งแต่ 2.11  ถึง 11.52  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.88  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  t-test (Dependent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องสารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  86.07/82.42  

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
เรื่องสารชีวโมเลกุล  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7093
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ เรื่องสารชีวโมเลกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
               4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
เรื่องสารชีวโมเลกุล  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.30  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55
โดยสรุปแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้น  เรื่องสารชีวโมเลกุล 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และการคิดวิเคราะห์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ครูวิทยาศาสตร์  จึงสามารถนำแผนการจัดการเรียนรู้เหล่านี้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้

คำสำคัญ: วัฏจักรการเรียนรู้ 7E ขั้น,  ดัชนีประสิทธิผล , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , การคิดวิเคราะห์

1ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 ประเทศไทย
Email : Cheeranant2511tk@gmail.com Tel : 0899407480ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนรู้ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 17/ก.พ./2564
      การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 17/ก.พ./2564
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การสร้างความรู้และความใฝ่เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 26/ส.ค./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ(Active Learning) ร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้แบบ KWL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4/ก.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองวิชาเคมีโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการนำตนเอง และความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 18/มี.ค./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ sangkhomtk@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
website : tkschool.org ---- e-mail : tkschool@gmail.com --- โทร.043754311(ธุรการ) , 043754310
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5