[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
พยากรณ์อากาศ
 

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD

เจ้าของผลงาน : นางปาลิดา กุลภัทรเมธา
พุธ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เข้าชม : 546    จำนวนการดาวน์โหลด : 96 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 10 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของโรงเรียน
ท่าขอนยางพิทยาคม   2)  เพื่อสร้างและพัฒนา แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  3) เพื่อทดลองใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ที่สร้างขึ้น 4)  ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  จำนวน  35  คน  ที่เรียนในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559   ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย     แผนการจัดการเรียนรู้ 12  แผน   แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 11   ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ 
ซึ่งมีค่าความยากง่าย  อยู่ระหว่าง  0.38  -  0.73  ค่าอำนาจจำแนก  อยู่ระหว่าง  0.33  -  0.75  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.91  ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 13  ชั่วโมง และแบบประเมินความพึงพอใจ   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ  (Rating  Scale)  5  ระดับ  ของลิเคิร์ท  (Likert)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ(%)  ค่าเฉลี่ย  ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และค่าดัชนีประสิทธิผล  (Effectiveness  Index)  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t – test (Dependent  Sample)


ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1.  สภาพปัจจุบัน ปัญหา  และความต้องการในการจัดการเรียนการสอน  ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  ครูมีสภาพการจัดการเรียนการสอนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  แต่มีความต้องการการจัดการเรียนการสอน ในระดับมาก  ผู้เรียนมีสภาพการเรียนที่จะพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในระดับปานกลาง ในขณะที่มีความต้องการการเรียนที่จะพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก  
  2.  แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.76/81.52   สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75  ที่ตั้งไว้
  3.  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  4.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีค่าเท่ากับ  0.7275  หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าและมีความรู้ในทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 72.75   
  5.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ด้านสื่อการเรียนการสอน   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านจุดประสงค์การเรียนรู้   ด้านการประเมิน ผล  และ ด้านเนื้อหา   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
 
 ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองวิชาเคมีโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการนำตนเอง และความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 18/มี.ค./2562
      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องสารชีวโมเลกุล เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 18/มี.ค./2562
      การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 15/ก.พ./2562
      รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 15/ก.พ./2562
      รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 24/ส.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ krusith@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
website : tkschool.org ---- e-mail : tkschool@gmail.com --- โทร.043754311(ธุรการ) , 043754310
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5