จันทร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 - 16.00 น. )

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2561 โดยหัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม  และฝ่ายวิชาการ จำนวน 12 คน  
เพื่อเป็นแกนนำ ในการพัฒนาครูในโรงเรียนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


เข้าชม 28  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561