ชื่อ - นามสกุล :นายเฉลียว ศรีปะโค
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(รก.)
หน้าที่หลัก :บริหารงานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค
ที่อยู่ :
Telephone :0959521506
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานอาคารสถานที่